Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tento dokument definuje nakládání s osobními údaji fyzických osob v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

I. Správce osobních údajů.
Správcem osobních údajů je Martin Mojžíš, sídlo firmy a korespondenční adresa Kafkova 55, 160 00 Praha 6, atelier Finkovská 7, 160 00 Praha 6, (dále jen „Správce“).

II. Zpracovatel osobních údajů.
Zpracovatel osobních údajů je totožný se Správcem.

III. Pověřenec pro správu osobních údajů.
Pověřenec pro správu osobních údajů není stanoven.

IV. Jaké údaje mohou být zpracovány.
• Jméno a příjmení.
• Obchodní firma.
• Bydliště nebo sídlo (název ulice, číslo popisné, číslo organizační, město, poštovní směrovací číslo, stát).
• Datum narození.
• E-mailová adresa.
• Telefonní číslo.
• Číslo bankovního účtu.
• IP adresa.

V. Rozsah zpracování osobních údajů.
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu poskytnutém příslušným subjektem Správci:
• v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Správcem,
• z důvodu oprávněného zájmu,
Dále údaje, které Správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění svých zákonných povinností.

VI. Zdroje osobních údajů.
Osobní údaje zpracovávané Správcem pocházejí:
• přímo od subjektů údajů, např. registrací na internetových stránkách, z internetových kontaktních formulářů, z osobní, internetové, e-mailové či telefonické komunikace, z internetových stránek, vizitek, letáků, inzerce apod.
• z veřejně dostupných katalogů, rejstříků, seznamů apod. (např. katalogy firem internetové či tištěné, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí aj.)

VII. K jakým účelům jsou údaje shromažďovány, zpracovávány a uchovávány.
• Jednání o smluvním vztahu.
• Plnění smlouvy.
• Fakturace.
• Ochrana práv Správce (např. vymáhání pohledávek).
• Výběrová řízení na volná pracovní místa.
• Plnění zákonných povinností ze strany správce.
• Zasílání obchodních a marketingových nabídek.
• Oznámení a sdělení Správce.

VIII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů.
Zpracování osobních údajů provádí Správce nebo některý z jeho zaměstnanců. Ke zpracování dochází strojově, prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i ručním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal Správce technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití těchto údajů.

IX. Účast třetích osob.
E-mailové schránky a zprávy jsou kromě výpočetní techniky Správce uloženy také na serverech společnosti THINline s.r.o., Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3, IČ: 26747359, DIČ: CZ26747359.

X. Cookies.
Cookies nejsou používány.

XI. Doba zpracování osobních údajů.
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Typicky jsou osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností, nejdéle však 10 let.

XII. Právní základ zpracování osobních údajů.
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Bez souhlasu subjektu údajů může Správce zpracovávat tyto údaje v případě:
• subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
• zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Správce pověřen,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

XIII. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na:
• přístup ke svým osobním údajům,
• opravu, omezení zpracování nebo smazání těchto údajů,
• informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
• vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vznesení námitky proti zpracování,
• přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Toto právo subjekt nemá, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zejména povinnosti vztahující se k LVTČ.
Subjekt je tímto informován o možnosti odvolání souhlasu s poskytnutím osobních údajů odesláním e-mailové zprávy Správci s prohlášením o tomto odvolání na adresu atelier@martinmojzis.com.

XIV. Závěrečná ustanovení.
Správce prohlašuje, že:
• při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
• osobní údaje nejsou zpracovávány za účelem vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely,
• shromažďování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a jsou zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Je-li některé ustanovení tohoto Prohlášení neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Správce si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto Prohlášení. Aktualizované Prohlášení je přístupné na těchto internetových stránkách. Aktualizované Prohlášení není rozesíláno ani jakkoli jinak distribuováno.