Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.


ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) definují a upravují smluvní vztahy mezi Atelierem umělecké fotografie a grafiky, zastoupeným jeho majitelem, uměleckým fotografem Martinem Mojžíšem, atelier a galerie Finkovská 7, 160 00 Praha 6, sídlo firmy a korespondenční adresa Kafkova 55, 160 00 Praha 6, IČ: – (svobodné povolání), DIČ: CZ7304070279, (dále jen „Atelier“), jakožto prodávajícím, a zákazníkem, jakožto kupujícím (dále jen "Zákazník").

Atelier je plátcem daně z přidané hodnoty.

Informace o zpracování osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete ►zde. Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek je prodej a koupě autorských uměleckých fotografií, vystavených na internetových stránkách dostupných prostřednictvím internetové adresy www.martinmojzis.com.

Veškerá obchodní komunikace a uzavření kupní smlouvy probíhá elektronicky prostřednictvím elektronické pošty (e-mail).

Atelier je oprávněn domluvit se Zákazníkem podmínky individuální, zpravidla prostřednictvím písemné smlouvy. Zákazník je povinen tyto podmínky uchovávat v mlčenlivosti. V případě individuálních podmínek se tyto VOP uplatní jako subsidiární.


OBJEDNÁVKA.
Objednávku vytvoří Zákazník formou zprávy elektronické pošty, odeslané na adresu atelier@martinmojzis.com.

Objednávka musí obsahovat následující údaje:

Pokud v objednávce některé podstatné údaje chybí, požádá Atelier Zákazníka o jejich doplnění.

Po obdržení kompletní objednávky odesílá Atelier její potvrzení, spolu s vyúčtováním ceny a platebními údaji.

Po obdržení platby začíná příprava a tisk objednaných fotografií. Další podrobnosti jsou uvedeny na stránce ►Prodej fotografií.

Spolu s objednanými fotografiemi jsou Zákazníkovi zaslány následující dokumenty:

Internetové stránky Atelieru dostupné prostřednictvím internetové adresy www.martinmojzis.com jsou umístěny na serveru externího dodavatele formou dlouhodobého pronájmu diskového prostoru a souvisejících služeb. Atelier tedy nemá možnost ovlivnit případná přerušení provozu stránek, zaviněné technickými či jinými problémy tohoto subjektu a nenese za ně žádnou odpovědnost.


ZASLÁNÍ OBJEDNÁVKY, OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ.
Atelier zasílá objednané fotografie buď prostřednictvím pošty, nebo se na přání lze domluvit i na jiném způsobu dopravy.

Objednané fotografie si může Zákazník vyzvednout osobně v atelieru pouze v případě, že se na tom smluvní strany písemně dohodly. Předem neohlášené návštěvy nejsou přijímány.

Zástupce Atelieru, ev. jiná, jím pověřená osoba může Zákazníkovi předat objednané fotografie i na jiném místě mimo atelier, pokud se na tom smluvní strany předem písemně dohodnou.

Při převzetí zásilky doručované dopravcem je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit dopravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Zákazník zásilku od dopravce převzít. Veškerá další ustanovení se řídí obchodními podmínkami dopravce.


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ.
Pokud Zákazník po rozbalení zásilky zjistí, že zaslané fotografie vykazují vadu, nebo se taková vada projeví v průběhu 24 měsíců od zakoupení, má právo na:

Atelier vydá Zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Atelier rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Atelier se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty má Zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.

Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace písemně.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím díla věděl, že dílo má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Záruka poskytovaná Atelierem se zejména nevztahuje na:

V případě oprávněné reklamace má Zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může Zákazník u Atelieru uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.


VRÁCENÍ FOTOGRAFIÍ.
Vzhledem k přípravě a tisku fotografií na základě individuální objednávky Zákazníka není dle zákona Atelier povinen akceptovat jejich vrácení. Pro spokojenost Zákazníků a také odstranění určité míry nejistoty při koupi na dálku však Atelier umožňuje Zákazníkovi fotografie vrátit.

Možnost vrácení se týká obou kategorií Zákazníků, tedy jak tzv. spotřebitelů, tak firem.

Vrácení fotografií je možné do třiceti dnů od zakoupení.

Pokud Zákazník z jakéhokoli důvodu zjistí, že mu zakoupené fotografie nevyhovují, je nutné, aby dal Atelieru nejprve e-mailem vědět své přání odstoupit od kupní smlouvy. Důvod odstoupení není třeba uvádět. Následně obdrží podrobné informace, jakým způsobem dílo(-a) vrátit.

Peníze (včetně veškerých nákladů na poštovné, balné apod.) budou odeslány na Zákazníkův bankovní účet následující den poté, co Atelier zásilku v pořádku obdrží. Obdržením se rozumí osobní převzetí zásilky zástupcem Atelieru, nikoli její doručení na poštu.

Podmínkou kompletního vrácení peněz je zcela nepoškozený stav vracených fotografií. V případě lehkého poškození se lze domluvit na přiměřeném snížení vracené částky, v případě většího poškození má Atelier právo vrácení odmítnout. Zásilka je v takovém případě zaslána zpět Zákazníkovi. Ten je v takovém případě povinen uhradit Atelieru náklady na poštovné.

Pokud si Zákazník není jist mírou poškození fotografie, kterou má v úmyslu vrátit, může Atelieru zaslat elektronickou poštou snímky poškození k posouzení. Atelier poté informuje Zákazníka o rozsahu poškození a jeho vlivu na vrácenou částku.

Vzhledem k tomu, že vrácení na zakázku vytvořeného uměleckého díla nepodléhá zákonné povinnosti vrácení peněz, tj. Zákazník nemá na vrácení právní nárok, je Atelier v případě, že nedojde ke shodě mezi ním a Zákazníkem ohledně míry poškození fotografií, které má Zákazník v úmyslu vrátit, oprávněn vrácení v plném rozsahu odmítnout. Atelier má v tomto smyslu právo veta.


SPORY.
Smluvní strany tímto sjednávají pro veškeré spory mezi nimi příslušnost českých soudů.

Pokud je Zákazníkem tzv. spotřebitel, k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr může být využita při řešení sporů mezi Atelierem a Zákazníkem z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Pokud je Zákazníkem firma, mimosoudní řešení sporů není přípustné, pokud se na něm obě strany písemně a předem nedohodnou.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.
Komunikace s Atelierem, právě tak reklamní a jiné informace, údaje v cenících, katalozích apod., se nepovažují za nabídku uzavření smlouvy.

Smluvní vztah s Atelierem neopravňuje Zákazníka k označování svých výrobků či služeb jménem autora nebo názvem Atelieru.

Autorská práva k veškerému obsahu internetových stránek www.martinmojzis.com jsou uvedena ►zde.

Atelier není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Atelier si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky. Aktualizované VOP budou zveřejněny na této stránce. Aktualizované VOP nejsou rozesílány ani jinak distribuovány.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 17. října 2023.


►Na začátek stránky.
►Jak koupit fotografii? Podrobný průvodce.
►Prodejní galerie fotografií.
►Úvodní stránka.
►Mapa stránek.